Субота, 28.01.2023
Педагогіка
Меню сайта
Наше опитування
Ваше ставлення до кредитно-модульної системи
Всього відповідей: 2222
Адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст матеріалів, розміщених у каталозі.

Чисте місто
Чисте МІСТО
А в 1779 році .Косма Аіто- лос, відомий в історії під ім'ям Апостола бідних, пророкував: «Ми побачимо людей, які літають у повітрі, як чорні птахи, і кида¬ють вогонь на землю... Прийдуть часи, коли вороги ваші заберуть у вас все, навіть попіл з вашого вогнища. Люди стануть бідними,
тому що в них зникне любов до дерев...».
Відомі пророцтва про еколо¬гічну катастрофу, що насувається на нас, і ми не маємо права не прислухатися до них.
Ви готували проекти на різні екологічні теми (додаток 1).
Виступи дітей
«А чи знаєте ви, що...» — це нова гра, яка допоможе вам згадати знання з різних пред¬метів про екологію або розкаже вам Про якісь нові факти, яких ви до сьогодні ще не чули.
Сьогодні наші дослідники під¬готували для вас цікаву доповідь: «Сміття на звалищах лежить тисячі років». Звичайно, вони досліджу¬вали не на практиці, а вивчали посібники, сайти Інтернету. Надамо їм слово (додаток 2).
Ось ми й відкрили з вами багато нового. Тепер я пропоную вам переглянути презентацію «Чиста Україна — чисте місто», а потім зробити висновки; «Що треба робити для покращен¬ня екологічної ситуації в Україні в цілому і зо¬крема в Запоріжжі?»
Висновки, зроблені учнями:
• заборонити випробування атомних бомб і хімічної зброї;
• припинити скидання неочищених побутових про¬мислових вод у річки та водоймища;
• припинити масове вирубуван ня лісів;
. . .
►И Природа — найкраща з книг, написана особливою мовою. Цю мову треба вивчати.
• заборонити або істотно скоро¬тити застосування отрутохімі¬катів у сільському господарстві;
• перейти на біологічні методи боротьби з хворобами та шкід¬никами сільськогосподарських культур;
• переробляти всі побутові та промислові відходи з метою їх знешкодження або вторинного використання;
• упроваджувати в повсякденне життя сортування сміття для подальшої переробки;
грамотно використовувати мінеральні й органічні доб¬рива;
економно витрачати воду й електроенергію; не забруднювати ліси, луги й озера, прибирати після від¬починку на природі; відмовитися від використання пластикової тари та поліетиле¬нових пакетів, переходити на упаковки, які можна вторинно переробити;
розвивати промисловість, що переробляє відходи; інтенсивно озеленяти мікро¬райони;
створювати та встановлювати високотехнологічні очисні спо¬руди та фільтри на промисло¬вих гігантах;
• реконструювати та розши¬
рювати старі дороги;
• автомобілістам переходити з бензину на екологічно чис¬те горіхове масло;
Учитель. Ви всі має¬те рацію, адже природу треба берегти, і тоді вона віддячить вам. Урок наш за¬кінчується, але тема ця, я впевнена, не пройде повз вас. Я сподіваюсь, хцо вона змусила замислитися вас над життям, і це вже добре. «Зупинись, мить, ти прекрасна!», — так і хочеться вигукнути в безкраю далечінь,
• встановити більше урн, частіше вивози¬ти сміття, збільшити штрафи за кожний викинутий на землю недопалок, пляшку тощо.

►м Ніколи не пізно посадити деревце; навіть якщо ти не отримаєш плодів, усвідомлення радості життя починається з першої розкритої бруньки посадженої рослини.
коли стоїш на овіяному легендами острові Хортиця, бачиш могутнє иівдужжя Дніпрогесу та бурхливі води сивого Дніпра. Подивись на своє місто Запоріжжя! Воно все перед тобою, мов на долоні. Яке воно? Синьооке, з золотавими ку¬черями ковилі, яка розвівається від грайливого подиху вітру, та насичене вільним козацьким ду¬хом..'. Л скільки в ньому таєм¬ничості, жагучої енергії, життя! Проте воно мас прикру звичку «палити сигарети» заводських труб, і тому, ніби компенсуючи свої недоліки, оточує себе парка¬ми, садами, скверами, активізу¬ючи «зелені легені». Подивись навколо і зроби, що треба, Понасаджуй квіти, поливай дерева
Витвори природи досконаліші, ніж витвори мистецтва.
Цицерон
Природа — творець усіх творців.
Йоган Вольфганг Гете
І не шкодь ніколи відтепер природі, Краще жити з нею у мирі та згоді.
Л наш урок хотілося б за¬кінчити словами видатної укра¬їнської поетеси Ліни Костенко, подумайте над ними...
ІІе знаю я, що буде після нас, В які природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється,— час. А ми живі, нам треба поспішати. Зробити щось, лишити по собі, А ми нічого,— пройдемо, як тіні, Щоб тільки неба очі голубі Цю землю завжди бачили в цвітінні...
ДОДАТОК 1
Проекти учнів на екологічні теми .Картина екологічного неблагополуччя на нашій планеті

Причини Наслідки
1. Забруднення атмосфери: промисловими підприємства¬ми, транспортом, іншими джерелами забруднення.
2. Забруднення поверхневих і підземних вод: нафтопро¬дуктами, змивами, що приносяться з суші, іншими джерелами забруднення.
3. Неправильне ведення сільського господарства: пере¬насичення ґрунту добривами, перенасичення ґрунту отрутохімікатами, пєрезволоження ґрунту, засолення ґрунту, витоптування трави.
4. Знищення лісів.
5. Радіоактивне забруднення: захоронення радіоактив¬них відходів, аварії атомних електростанцій, випро¬бування атомних бомб . ■ 1.Глобальне потепління та зміна клімату. 2.Зменшення озонового екрана.
3. Утворення кислотних дощів.
4. Утворення нафтових плівок.
5.Отруєння водоносних гарнізонів.
6.Отруєння питної води.
7.Отруєння сільськогосподарської продукції.
8. Погіршення родючості ґрунту.
9. Перетворення територій на пустелю. 10.Зменшення вмісту кисню в атмосфері.
11.Зникнення окремих видів рослин і тварин. 12.Гибель ґрунтів. 13.Обміління річок.
14.Виведення забруднених територій з господарської
діяльності людини. 15.Завдання невиправних збитків усьому живому на землі, в тому числі й людині


► Хто не любить природу, той не любить і людину.

Федір Достоєвський
слишком много борет и без разбору; загрязняет и засоряет все вокруг себя, что только может. Кажется, что всем понятно, что так поступать нельзя. Всё одно дело понимать это, а другое — поступать не так, как хочется, а подумать о будущем. Проще, конечно, жить по принципу «мы хотим сегодня, мы хотим сейчас». А получается, что многого уже нам не хватает.
Как из бутилки вылез джинн
И стал сильнее всех,
Так человек — природи сын
— Завоевал успех.
Вначале слаб он был и глуп.
Ему был нужен острьш зуб
И крепкий коготь, как у льва,
Была же только голова
И к ней пять пальцев на руке,
Но обошелся он вполне.
Сумел он так мозги развить,
Чтоб льва и тигра победить,
И, в лес приехав на слоне,
Сказал: «Ви все подвластны мне!»
Но не учел, что важно знать,
Как надо власть употреблять.
Природа живет по своим стро¬гим законам, и мы не должны их нарушать, а наоборот, и сами придерживаться этих законов, как часть природы.
А сколько исчезло с планети Зверья, Растений, и зто восполнить нельзя. И если теперь не спасти нам остатки, Мы завтра в Сахаре проснемся, ребятки!
Нельзя переделшвать сходу природу, Она устоялась не с прошлого года. А зкосистема и биоценоз Должны сохраняться всегда и всерьез.
Вообще, в зкологии єсть три кита: Всеобіций природний баланс, красота И наши ресурси, с которих живем,— Начав с проиитанья, кончая углем.
Все зто нам надо беречь и лелеять: Копать осторожно, умеючи сеять, Ловить и стрелять не подряд, а с умом: «Что нынче посеем — то завтра пожнем»

ДОДАТОК 2
Гра «А чи знаєте ви, що...»
Учні по черзі витягають картки і читають їх.
Разом із зростанням кількості автомобілів зростає забруднення атмосфери чадним газом. У серед¬ньому 1 автомобіль за рік вики¬дає близько 200 кг чадного газу, 60 кг оксидів азоту, 40 кг вуг¬леводнів, 3 кг свинцю, до 2 кг сильного канцерогену — речови¬ни, що спричиняє захворювання на рак,— бензпирену. Найбіль¬ша кількість викидів у мапіин — у момент початку руху та галь¬мування. Тому на перехрестях забруднення повітря максимальне.
Фотосинтез змінює газовий склад атмосфери, а новий газо¬вий склад атмосфери, у свою чергу стимулює розвиток тварин¬ного світу. Рослини щорічно ви¬діляють близько 200 млрд тонн кисню і засвоюють 300 млрд тонн вуглекислого газу. Вна¬слідок процесу фотосинтезу за 5500 років відбувається повне оновлення кисню планети. Лісу припадає на частку 2/3 усього кисню, який виділяється в ат¬мосферу.
60 кг макулатури рятує одне дерево; ЗО тонн макулатури рятує 1 га лісу; 1 тонна макулатури еко¬номить 1000 квт/год. електроенер¬гії, 1 тонна макулатури зберігає 200 м куб. води; 1 тонна макула¬тури дає 2500 учнівських зошитів.

ДОДАТОК З
Проект «Сміття на звалищах пролежить тисячі років»
Використання макулатури для виробництва наперу на 75 % змен¬шує забруднення повітря та до¬зволяє зекономити до 40 % води.
чекає її в майбутньому. Скільки вона ще пролежить на звалищі під шаром глини і землі? Адже умови звалища ідеальні для збе¬реження наших відходів. Під товстий шар землі не потрапляє ні сонячне світло, ні кисень. Чи відомо вам, що:
• 1 000 000 років пролежить звичайна скляна пляшка. Скло виготовляється із квар¬цового піску, тому дуже стій¬ке до агресивного середовища.
• Близько 1000 років лежати¬ме в землі «неїстівний» для мікроорганізмів-деструкцій поліетиленовий пакет.
• Пластикові пляшки від 500 до 1000 років. Більшість пластикових пляшок склада¬ються з терефталату, на ви¬робництво якого йде величез¬на кількість нафти. На жаль, мікроорганізми практично його не розкладають.
• Недопалки сигарет — від 1 до 5 років. Незважаючи на «хис¬ткість» недопалки в природно¬му середовищі теж руйнують¬ся не так швидко. Величезна кількість курців робить недо¬палки сигарет особливо небез-печними для навколишнього середовища.
• Газета — 2-4 тижні, деякі довше. Наявні на випадки, коли на звалищах під купою землі знаходили зразки газет 15-річної давності. Під тов¬стим шаром, за відсутності кисню, вони виявляються фактично законсервованими.
• Огризок яблука — 1-2 мі¬сяці, інколи довше. Харчові відходи, опинившись на зва¬лищі під товстим шаром ґрун¬ту і відходів, розкладаються також досить довго. За най- повільнішим «сценарієм» вони розкладаються лише на 50% кожні 20 років.

Категорія: Розробки виховних годин | Добавил: Васильович (27.03.2011) | Автор: Алєксєєва Наталія
Переглядів: 7565 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 3.7/3 |
Всього коментарів: 1
1 admin  
-1
Ну і що далі?

Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Логін:
Пароль:
Пошук
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Copyright Стеценко Н.М. © 2023
Сайт управляється системою uCoz