Неділя, 24.10.2021
Педагогіка
Меню сайта
Наше опитування
Ваше ставлення до кредитно-модульної системи
Всього відповідей: 2221
Адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст матеріалів, розміщених у каталозі.

Вибір майбутньої професії
Тема. Вибір майбутньої професії.
Мета: формування в учнів відповідального ставлення до вибору професії; актуалізація проблеми ус¬пішного вибору професії; діагностика особистих здібностей та схильностей кож¬ного учня.
Обладнання: Результати опитування.
Хід заняття

1. Вступне слово вчителя.
Доброго дня! На минулій класні годині, яка була присвячена вибору вашої май¬бутньої професії, ми провели опитування. Уже готові результати і ми можемо визначити ступінь ваших бажань займа¬тися тією чи іншою справою, а також рівень ваших здібностей до цих занять. Проаналізуймо результати цього тестування.
(Учитель роздає учням оп¬рацьовані результати тестуван¬ня за методикою Є. Клімова із запропонованою ним класифікацією професій, на які діти повинні в першу чергу звернути увагу (Додаток 1)).
Я пропоную вам розглянути ваші особисті показники і зро¬бити певні висновки. Питання, на які ви відповідали, легко можна класифікувати за п’ятьма напрямами:
1. «людина — природа»,
2. «людина — техніка»,
3. «людина — знакова система»,
4. «людина — мистецтво»,
5. «людина — людина».
За кож¬ним напрямком ви набрали певну суму «плюсів». Найбільша отримана сума вка¬зує на той тип професій, який найбільше підходить саме вам. Малі та від'ємні суми вказують на типи професій, яких треба уникати.
2. Класифікація професій за предметом праці.
1. «Людина — техніка» (Л—Т). Праця людей цієї групи про¬фесій пов'язана з:
• перетворенням деталей, виробів, механізмів (виготовлення деталей, машин, ме¬ханізмів ручним способом, на верстатах і автоматичних лініях, слюсарно-складальні роботи, монтажні й електромонтажні, будівельно-обробні, виготов¬лення харчових продуктів);
• обслуговуванням технічних об'єктів (встановлення й обслуговування устаткування, управління верстатами, машинами, механіз¬мами, транспортними засобами і будівельними машинами);
• відновленням (відновлення й ремонт технічного устаткуван¬ня, виробів);
• вивченням (контроль і аналіз якості виробів і механізмів, випробування якості ви¬робів),
2. «Людина — людина» (Л—Л). Праця людей цієї групи про¬фесій пов'язана з:
• вихованням, навчанням, тренуванням інших людей (ви¬хователь дошкільних установ, дитячих будинків, викладач у школах та Інших навчальних за¬кладах, майстер виробничого навчання, спортивний тренер тощо);
• медичним обслуговуван¬ням людей і доглядом за ними (лікар, зубний технік, медична сестра);
• правовою допомогою (суд¬дя, адвокат, юрист, працівник міліції тощо);
• організацією людей, керівництвом і управлінням ними (адміністратор, менеджер тощо);
• вивченням, описом, дослідженням інших людей (со¬ціолог, психолог, журналіст, слідчий тощо).
3. «Людина — знакова сис¬тема» (Л—3). Праця людей цієї групи про¬фесій пов'язана з:
• перетворенням, розрахун¬ком, сортуванням (бухгалтер, економіст, листоноша тощо);
• шифровкою, дешифровкою, розпізнаванням символів (стенографіст, радист, лінгвіст, філолог, історик, математик, бібліотекар тощо);
• управлінням руху (диспетчер, інспектор ДАІ тощо);
• складанням і зберіганням документації (нотаріус, архі¬варіус, діловод тощо);
• відновленням, усуненням спотворень (коректор, редак¬тор тощо).
4. «Людина — природа» (Л—П). Праця людей цієї групи професій пов'язана з:
• перетворенням, перероб¬кою (садівник, технолог харчо¬вої промисловості тощо);
• обслуговуванням, охоро¬ною флори і фауни (працівник лісового господарства, квіт¬никар, птахівник, тваринник тощо);
• заготовкою продуктів, екс¬плуатацією природних ресурсів (мисливець, рибалка, лісоруб, агроном, зоотехнік тощо);
• відновленням, лікуванням (ветеринар, еколог, лісовод тощо);
• вивченням, описом, дослід¬женням (генетик, геолог, бо¬танік, зоолог, метролог тощо).
5. «Людина — художній об¬раз» (Л—Х). Праця людей цієї групи про¬фесій пов'язана з:
• перетворенням, створен¬ням (архітектор, дизайнер, скульптор, модельєр, художник, режисер, композитор тощо);
• виконанням, виготовленням виробів за зразком в од¬ному примірнику (диригент, му¬зикант, вокаліст, актор, ювелір, реставратор, оформлювач тощо);
• з відтворенням, копіюван¬ням, розмноженням худож¬ніх творів (майстер розпису, шліфувальник каміння, маляр тощо).

Додаток 1

Класифікація професій за напрямками
«Людина — природа»
Професії: агроном, обробник овочів, обробник соків, овочівник, озеленювач, садів¬ник, насіннєзнавець, ботанік, геоботанік, фізіолог рослин, ветеринарний фельдшер, опе¬ратор тваринницьких комп¬лексів, оператор кормоцехів, мисливствознавець, бджоляр, рибовод, тренер коней, вівчар, гідробіолог, дресирувальник, зоотехнік, зоолог, ентомолог, іх¬тіолог, біохімік, вірусолог, гене¬тик, мікробіолог, фізіолог, цито¬лог, еколог, ембріолог, лісник, агрометеоролог, кліматолог, метеоролог, рибовод, гідролог, іхтіолог, океанолог, підривник, маркшейдер, технік-топограф, ботаніко-географ, геоморфо¬лог, гірський інженер, апарат¬ник з виробництва борошна, пекар, пресувальник напівфабрикату макаронних виробів, ма¬шиніст потокової автоматичної лінії, майстер кисломолочної продукції, сировар-майстер, апаратник виробництва харчо¬вих продуктів, формувальник ковбасних виробів, коптильник ковбасних виробів, апаратник ферментації препаратів біосинтезу, апаратник нейтралізації, оператор вирощування дріжд¬жів, технік мікробіологічного ви¬робництва, інженер-технолог.
«Людина — техніка»
Професії: випробувач елект¬ромашин, кабельник, машиніс¬ти, обмотувальник електромо¬торів, складальник електрома¬шин, слюсар, обробник дротів і кабелів, електрик, електро¬монтер, електромеханік, інже¬нер, монтажник, оператор про¬цесів, складальник мікросхем, слюсар, радіоінженер-тополог, інженер електрозв'язку, апаратник, бурильник свердловин, вишкомонтажник, газозварник, газорізальник, моторист, трубо¬укладач, арматурник, бетонник, підривник, каменяр, покрівель¬ник, маляр, обробник, тесляр, скляр, столяр, штукатур, шлі¬фувальник, бляхар, ливарник металів і сплавів, модельник виробів, що виплавляються, терміст, формувальник машин¬ного і ручного формування, то¬кар, фрезерувальник, форму¬вальник, оглядач вагонів, технік-шляховик залізничних колій, технік-електрик, водій, матрос, судновий електромеханік, суд¬новодій, авіаційний механік, авіаційний технік, бортрадист, технік-механік, бортінженер, пі¬лот, в'язальник, годинникар.
«Людина — знакова система»
Професії: бібліотекар, діло¬вод, коректор, друкарка, скла¬дач, паспортист, листоноша, радіооператор, стенографіст, архіваріус, бібліографіст, схо¬дознавець, історик, лінгвіст, нотаріус, патентознавець, пе¬рекладач, філософ, банківський службовець, касир, лаборант, оператор зв'язку, друкар, та¬бельник, обліковець, агент з цінних паперів, астроном, ау¬дитор, брокер, бухгалтер, ма¬тематик, метролог, податковий інспектор, провізор, статистик, стандартизатор, фармацевт, фізик, фінансовий інспектор, хімік, економіст, диспетчер уп¬равління рухом, кресляр, штурман, картограф, конструктор, маркшейдер, оператор ЕОМ, технік ЕОМ, інженер-програміст, інженер-технолог АСУ, математик-програміст, програміст WEB-сайтів.
«Людина — мистецтво»
Професії: артист, вокаліст, диригент, мистецтвознавець, кінознавець, режисер, компози¬тор, концертмейстер, музикант, музикант-педагог, художник, декоратор-оформлювач, маляр, ліпник, архітектор, дизайнер, реставратор, скульптор, виши¬вальниця, гравер, закрійник, кондитер, косметолог, кулінар, мереживниця, перукар, кра¬вець, кушнір, гончар, склодув, вітражист, різьбяр по дереву, ювелір, друкар, складач, фото¬граф, ретушер, модельєр.
«Людина — людина»
Професії: няня, дефектолог, вихователь, вожатий, методист, викладач, тренер, лікар, міліціо¬нер, адвокат, прокурор, суддя, юрисконсульт, адміністратор торгового залу, гід-перекладач, екскурсовод, бармен, бортпро¬відник, буфетник, гардероб¬ник, покоївка, касир, контролер ощадкаси, офіціант, перукар, кухар, приймальник ательє, про¬давець, провідник, приймальник замовлень, реєстратор, соціаль¬ний працівник, телефоністка, швейцар, майстер ділянки, цеху, секретар, підприємець, органі¬затор малого бізнесу, менед¬жер, журналіст, кореспондент, психолог, слідчий, соціолог.
Категорія: Розробки виховних годин | Добавил: Гонтарук (17.12.2008) | Автор: Гонтарук Тетяна
Переглядів: 10391 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 3.7/7 |
Всього коментарів: 1
0
1 gerasimchuk_i_v   [Матеріал]
необходимо продолжение

Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Логін:
Пароль:
Пошук
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Copyright Стеценко Н.М. © 2021
Сайт управляється системою uCoz