П'ятниця, 01.12.2023
Педагогіка
Меню сайта
Категорії каталогу
Загальні положення [10]
Педагогічна практика (І курс) [2]
Педагогічна практика (ІІ курс) [6]
Педагогічна практика (ІІІ курс) [3]
Педагогічна практика (ІV курс) [7]
Педагогічна практика (V курс) [7]
Педагогічна практика (магістранти) [2]
Наше опитування
Ваше ставлення до кредитно-модульної системи
Всього відповідей: 2225
Головна » Файли » Педагогічна практика » Педагогічна практика (V курс)

Урок інформатики
[ ] 28.09.2010, 09:43

Класифікація та типи уроків


У методиці навчання інформатики використовують класифікації уроків, до кожної з яких, додають ще й уроки за способами використання комп'ютера:
1) демонстрація;
2) фронтальна практична робота;
3) лабораторна робота;
4) практикум;
5) навчально-дослідницька робота (робота над проектом);
6) контрольна або самостійна робота;
7) екскурсія.
Ці види робіт з використанням комп'ютерної техніки розрізняються за тривалістю і за співвідношенням ролей викладача та учнів.
Демонстрація — робота на комп'ютері, яку проводить учитель. Учні спостерігають за його діями через демонстраційний екран або відтворюють ці дії на своїх робочих місцях.
У деяких випадках учитель пересилає через комп'ютерну мережу на робочі станції спеціальні демонстраційні програми, а учні працюють з ними самостійно, або спостерігають за розповіддю вчителя, яка супроводжується виконанням на комп'ютері вчителя конкретних операцій за допомогою відповідного програмного забезпечення. Основна дидактична функція демонстрації — повідомлення учням нової навчальної інформації.
Фронтальна практична робота — порівняно короткий час самостійної, але синхронної роботи учнів з навчальним програмним засобом, яка спрямована або на його засвоєння, або на закріплення матеріалу, який пояснює вчитель, або на перевірку засвоєння набутих знань або операційних навичок.
Учні можуть працювати парами або по одному за комп'ютерами, залежно від мети проведення, складності роботи і оснащеності комп'ютерного класу. При тривалій роботі вдвох можливий стійкий розподіл ролей «виконавець-спостерігач» з різними результатами навчання. В міру зростання впевненості і компетентності учнів потрібно перейти до індивідуальної роботи за комп'ютером.
При проведенні
практичних робіт оцінювання роботи кожного учня не обов'язкове для вчителя, але бажане для учнів.
На лабораторних роботах передбачається самостійне виконання кожним учнем індивідуального завдання. Мета їх проведення — перевірка і оцінювання навичок та вмінь учнів, що передбачає оцінювання роботи кожного. Для проведення лабораторних робіт учителем повинні бути розроблені спеціальні інструкції, в яких викладені: мета роботи, перелік необхідних знань та вмінь, стислий теоретичний матеріал, приклад виконання завдання з поясненням виконання кожного окремого кроку, індивідуальні завдання, запитання для самоконтролю та вимоги щодо звітності виконання лабораторної роботи.
Практикум — виконання тривалої самостійної роботи з комп'ютером у межах одного-двох уроків за індивідуальними завданнями, орієнтованими на використання комп'ютера для виконання окремих громіздких операцій стосовно пошуку потрібних даних, графічних побудов, обчислень. Робота потребує синтезу знань і вмінь з цілого розділу або теми курсу. В цьому випадку вчитель головним чином здійснює індивідуальний контроль за роботою учнів.
Проведенню практикуму передують вступні лекції й інструктивні заняття. В процесі проведення практикуму застосовуються прийоми актуалізації опорних знань учнів.
Засобом управління діяльністю учнів під час практикуму служать інструкції, які містять правила і послідовність дій школярів, інформацію про повторення необхідного матеріалу, опис і зображення лабораторного обладнання, принципів його дії та способів використання, порядок виконання завдань, контрольні запитання з теми і список додаткової літератури. В ході практикумів учні розв'язують задачі творчого характеру.
Учні самі вирішують, коли їм скористатися комп'ютером, а коли попрацювати з підручником або зробити необхідні записи в зошиті. В ході практикуму вчитель спостерігає за успіхами учнів, надає їм допомогу. При необхідності запрошує всіх до обговорення загальних питань, які виникають у учнів, звертає увагу на характерні моменти чи помилки.
Навчально-дослідницька робота або робота над проектом — виконання тривалої самостійної роботи з комп'ютером у межах кількох уроків за індивідуальними завданнями чи завданнями для груп, орієнтованими на використання комп'ютера для виконання окремих громіздких операцій стосовно пошуку потрібних даних, графічних побудов, обчислень; робота потребує синтезу знань і умінь з усього курсу інформатики чи її окремого розділу. Вчитель, головним чином, здійснює індивідуальний контроль за роботою учнів, але при цьому особливої уваги потребує постановка завдання, методичне його пояснення та чіткі вимоги до виконання й одержання остаточних результатів.
Контрольні і самостійні роботи — проведення контролю знань, умінь і навичок в процесі самостійного розв'язування задач різного характеру і рівня складності. До форм проміжного контролю доцільно віднести роботу з тестами, основною метою застосування яких є перевірка та оцінювання репродуктивних знань з курсу.
Екскурсія. Можна сформулювати кілька основних цілей екскурсії: показати шляхи використання засобів та методів інформатики як науки в управлінні або на виробництві; зорієнтувати учнів щодо професій, пов'язаних з використанням нових комп'ютерних технологій. Екскурсія може проводитися до і після вивчення всього курсу інформатики. У першому випадку одна з її цілей — формування інтересу до предмета, в другому — узагальнення знань, їх систематизація, зв'язок з практикою.


До основних етапів уроку інформатики, як правило, належать такі:
1. Постановка мети уроку.
2. Ознайомлення з новим матеріалом.
3. Закріплення нового матеріалу:
а) на рівні відтворення інформації і способів діяльності;
б) на рівні творчого застосування і відкриття нового.
4. Перевірка та оцінювання знань, навичок і вмінь.
Залежно від мети уроку послідовність цих етапів може бути різною або деякі можуть бути відсутніми.
Структура комбінованого уроку характеризується постановкою і досягненням кількох дидактичних завдань. Традиційною для нього є така структура:
• ознайомлення з темою уроку; постановка його цілей і завдань;
• перевірка домашнього завдання;
• перевірка знань і вмінь учнів з пройденого матеріалу;
• подання нового матеріалу;
• первинне закріплення матеріалу, що вивчався;
• підведення підсумків уроку і постановка домашнього завдання.
Структура уроку подання нових знань визначається його основною дидактичною метою (введення понять, встановлення властивостей об'єктів, що вивчаються, побудова правил, алгоритмів, програм) та включає такі пункти:
• повідомлення теми, мети, завдань уроку і мотивація навчальної діяльності;
• підготовка до вивчення нового матеріалу за допомогою повторення і актуалізації опорних знань;
• первинне осмислення і закріплення нового матеріалу;
• постановка домашнього завдання;
• підведення підсумків уроку.
Основна дидактична мета уроку розвитку і закріплення умінь та навичок — формування певних умінь і навичок.

Структура даного уроку:
• перевірка домашнього завдання; уточнення напрямів актуалізації матеріалу, що вивчався;
• узагальнення теми, мети, завдань уроку і мотивація навчальної діяльності;
• відтворення матеріалу, що вивчався, та його застосування в стандартних умовах;
• перенесення одержаних знань і їх первинне застосування в змінених умовах з метою формування вмінь і навичок;
• підведення підсумків уроку;
• постановка домашнього завдання.
Структура уроку систематизації і узагальнення знань:
• постановка мети уроку і мотивація навчальної діяльності учнів;
• відтворення і корекція опорних знань;
• повторення і аналіз основних алгоритмів, означень, правил;
• узагальнення і систематизація понять, засвоєння системи знань і їх застосування для пояснення нових фактів і виконання практичних завдань;
• засвоєння основних ідей і теорій на основі широкої систематизації підсумків уроку.
Ефективність уроку визначається мірою адекватності остаточних результатів і мети. Важливо оцінити не тільки знання, вміння і навички як такі, а й шляхи їх здобуття: шляхом передавання навчальної інформації з подальшим закріпленням учителем або навчання дітей власної діяльності щодо оволодіння змістом навчального предмета на основі їхньої самостійної діяльності.
Вибір методів навчання, організаційних форм і засобів залежить від поставлених цілей уроку. При цьому кожному методу і прийому мають відповідати певні організаційні форми діяльності учнів на уроці.

Зразок плану конспекту уроку
Тема: Word. Побудова таблиць і діаграм
Мета:
навчальна:розглянути основні способи створення таблиць, а також один із видів подання графічно інформації – діаграми, розібрати переваги даного способу представлення інформації для споглядача;
розвивальна:розвивати логічне мислення і культуру мови та записів;
виховна: виховувати інформаційну культуру учнів.
Тип уроку: комбінований
Обладнання: ОС Windows, MS Word, картки із завданням та задачами для домашнього завдання.
Література:
1) Жалдак М.І., Морзе Н.В., Науменко Г.Г., Мостіпан О.І. Програма курсу для загальноосвітніх навчальних закладів "Основи інформатики та обчислювальної техніки”.– К.: Шкільний світ, 2001.– 63 с.
2) Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.2. Методика навчання інформаційних технологій.– К.: Навчальна книга, 2003.– 288 с. (електронний варіант)
3) Бахонський О.В. та ін. Текстовий редактор Microsoft Word: Метод. вказівки до виконання лаб. робіт з дисципліни "Інформатика та комп’ютерна техніка”. Ч.2. – К.: МАУП, 2002


Хід уроку
I. Організаційний момент. Перевірка присутності та готовності учнів на уроці
Роздати роботи, які були написані на попередньому уроці і зробити їх короткий аналіз.
II. Перевірка домашнього завдання.
Для перевірки домашнього завдання використаємо спосіб тестового опитування учнів. Для цього кожен учень повинен мати при собі чистий листок паперу, на якому буде описувати правильні на його думку відповіді до запитань.
Запитання для опитування:
1. Що таке форматування тексту?
2. Які способи дають змогу виконати дану дію?
3. З переліку дій виберіть, ті які відносять до форматування: визначення типу документа, розмір шрифту, вирівнювання по лівому краю, правопис, виділення не друкованих символів, нумерований список, розмір споглядання листка, колір букв, назва шрифту.
4. Як виокремити текст за допомогою клавіатури?(вкажіть набір символів)
5. Як виокремити текст за допомогою миші?
6. Вкажіть кнопку, яка дає змогу:
А) ввімкнути маркований список;
Б) надрукувати текст курсивом, напівжирним;
В) задати колір літер;
Г) подати текст у вигляді підкреслених букв;
7. Які є види анімації для шрифтів?

III. Мотивація навчальної діяльності
У деяких випадках постає питання про подання в іншому ракурсі інформації, яка дасть змогу краще оцінити об’єм і її цінність. Якщо будемо подавати, наприклад, інформацію про успішність вашого класу, то напевно зручно відобразити це у вигляді таблиці, що дасть змогу компактніше розмістити вибрані повідомлення.

IV. Оголошення теми й мети уроку
Тема. Побудова таблиць і діаграм.
Мета. Отже, розглянемо основні параметри, які використовує текстовий редактор Word для побудови таблиць і відповідним до діаграм

V. Пояснення нового матеріалу
Анкетні чи статистичні дані, дані виробничого характеру тощо часто варто наводити у вигляді таблиць. Таблиці призначені для наочного подання інформації. Елементами таблиці є клітинки(комірки, чарунки), рядки, стовпці рамки і дані ,які є в клітинках.
Є три способи створення таблиць за допомогою таких команд:
● ВСТАВИТИ ТАБЛИЦЮ;
● НАРИСУВАТИ ТАБЛИЦЮ;
● ПЕРЕТВОРИТИ ТЕКСТ В ТАБЛИЦЮ.
Розглянемо більш детальніше кожен спосіб.
1. У наслідок виконання запропонованої команди, отримаємо діалогове вікно, де треба задати кількість рядків і стовпців майбутньої таблиці. Після натискання ОК таблиця розміститься там де був курсор. Якщо рамки таблиці мають вигляд крапок, то таблиця буде не розграфлена, тобто на папері рамки виводиться не будуть. Щоб їх відобразити, то в пункті меню ФОРМАТ→МЕЖІ І ЗАЛИВКА встановимо потрібний нам вигляд меж таблиці.
2. Після виконання другої команди, з’явиться панель інструментів ТАБЛИЦЯ І МЕЖІ. Курсор миші набуде вигляду олівця. На цій панелі вибирають тип ліній, її товщину колір тощо. Спочатку рисують зовнішній прямокутник, а потім – усі потрібні лінії. Клацнувши двічі в клітинці лівою кнопкою миші, можна вводити дані. Щоб продовжити рисування, треба клацнути на кнопці з зображенням олівця, а щоб витерти нарисоване – гумку.
3. Цей спосіб дуже простий: спочатку треба ввести дані. Між даними обов’язково треба набрати розділював – символ, якого немає в даних, наприклад, пропуск, кому, крапку чи інше. Введений текст виокремлюють і застосовують команду ПЕРЕТВОРИТИ ТЕКСТ У ТАБЛИЦЮ з пункту меню ТАБЛИЦЯ. Отримаємо діалогове вікно, в якому потрібно правильно зазначити, що за розділювач використовувався.
Якщо таблиця містить інформацію про діяльність фірм, рекламу, то дані можна оформити також у вигляді діаграми. Щоб вставити відповідну до таблиці діаграму у текстовий документ, її треба виокремити і виконати послідовність команд ВСТАВИТИ → РИСУНОК → ДІАГРАМА. Через деякий час(що залежить від швидкості вашого комп’ютера) з’явиться таблиця в дещо іншому форматі , який називається Exel, також відповідна діаграма – стовпчикового типу. У цей момент можна робити зміни в таблиці – діаграма змінюватиметься автоматично. Вигляд діаграми можна змінити за допомогою команди ТИП ДІАГРАМИ з контекстного меню ДІАГРАМИ. Після виконаного редагування, клацаємо лівою кнопкою миші десь на полі, і через деякий час вона з’явиться на місці курсору. Тепер можна змінити розміри діаграми чи її розташування, повернути об’ємну діаграму.
Діаграма – це об’єкт, який активізують клацанням миші один раз у його межах. Якщо клацнути двічі, то одержимо доступ до всіх елементів діаграми. Активний елемент буде оточений маркерами(чорними прямокутниками).
VI. Підсумки уроку і домашнє завдання.
Як підсумком нашого уроку буде словник з тих слів, які безпосередньо мають відношення до теми «Побудова таблиць і діаграм».
Вставити таблицю Добавить таблицу Insert Table
Нарисувати таблицю Нарисовать таблицу Draw Table
Перетворити текст Преобразовать в таблицу Convert Text to Table
Межі і заливка Границы и заливка Borders and Shading
Діаграма Диаграмма Chart
Рисунок Рисунок Picture
Розділювач Разделитель Separator
Впорядкувати Сортировка Sort
За зростанням По возрастанию Ascending
Д. /З. До практичної роботи підготувати такі задачі:
І варіант
Деяка фірма планує рекламний розпродаж трьох видів товарів і сповіщає про це у рекламному повідомленні. Створити таблицю з назвою Наші нові ціни , де буде чотири стовпці з заголовками Наші товари, Назва 1, Назва 2, Назва 3 і два ряди даних, що мають назви Сьогодні, Завтра. Побудувати діаграму для створеної таблиці.
ІІ варіант
Вибори президентів, ректорів вузів, депутатів, лідерів партій і молодіжних організацій супроводжується опитуванням про шанси претендентів. Створити таблицю з назвою Шанси претендентів, де навести дані про шанси декількох претендентів(зі 100%) станом на вчора і сьогодні. Прізвища чотирьох претендентів ввести довільні, наприклад, своїх друзів. Числові дані будь-які, але сума в рядку повинна дорівнювати 100. так таблиця буде містити п’ять стовпців з такими заголовками: Прізвище, конкретне прізвище1, конкретне прізвище2, конкретне прізвище3, конкретне прізвище4 і три рядки , останні два починаються з назв рядів даних: Вчора, Сьогодні. Створити діаграму до даної таблиці.
ІІІ варіант
Створити таблицю з назвою Мої друзі, де є п’ять стовпців і деяка, невідома заздалегідь, кількість рядків з даними про ваших друзів. Заголовки стовпців: Прізвище, Ім’я, Місто, Телефон, Загальний бал навчання. Дані ввести довільні. Створити діаграму до останнього і першого стовпців.

Категорія: Педагогічна практика (V курс) | Додав: admin
Переглядів: 4098 | Загрузок: 0 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 5.0/1 |
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Логін:
Пароль:
Пошук
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Copyright Стеценко Н.М. © 2023
Сайт управляється системою uCoz