П'ятниця, 01.12.2023
Педагогіка
Меню сайта
Категорії каталогу
Навчальна програма [2]
Семінарські заняття [7]
Індивідуальна робота [2]
Презентації [6]
Наше опитування
Ваше ставлення до кредитно-модульної системи
Всього відповідей: 2225
Головна » Файли » Вступ до спеціальності » Навчальна програма

Навчальна програма "Вступ до спеціальності"
[ ] 15.09.2009, 16:52
Програма навчальної дисципліни
„Вступ до педагогічної професії”

Змістовий модуль І.Загальні основи педагогічної діяльності.
Тема 1. Основні засади розвитку вищої освіти України.
Формування інноваційного освітнього середовища у педагогічному вищому навчальному закладі в контексті завдань з реалізації принципів Болонського процесу. Підготовка майбутнього вчителя в умовах кредитно-модульної технології навчання. Особливості організації індивідуально – дослідної роботи студентів.
Діагностика рівня знань студентів – основна ланка кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
Тема 2. Загальна характеристика педагогічної професії.
Роль і місце вчителя в суспільстві. Історія розвитку педагогічної професії і підготовка до неї. Основні суспільні функції учителя. Шляхи набуття педагогічної професії.
Тема 3. Професійна діяльність і особистість педагога.
Сучасні вимоги до особистості вчителя. Основні напрямки професійної діяльності вчителя. Організація вчителем навчально виховного процесу. Самоосвіта та самовиховання майбутнього педагога.
Тема 4. Основні напрямки формування готовності майбутнього педагога до здійснення педагогічної діяльності.
Характеристика основних видів готовності до здійснення педагогічної діяльності. Роль та значення академічної групи у становленні майбутнього педагога. Функції куратора академічної групи. Форми та методи поза аудиторної роботи зі студентами.
Тема 5. Організація студентського самоврядування у вищому навчальному закладі.
Адаптація студентів у вузі. Структура студентського самоврядування. Основні напрямки роботи студентського самоврядування. Роль та значення студентського самоврядування в організації навчально-виховного процесу у вищій школі.
Змістовий модуль ІІ. Організація і процес підготовки майбутнього педагога.
Тема 6. Вимоги галузевого стандарту вищої освіти до особистості і компетентності педагога.
Поняття про галузевий стандарт. Освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця. Освітньо-професійна програма підготовки майбутнього вчителя. Права випускника вищої педагогічної школи.
Тема 7. Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів у вищій школі
Завдання вищої педагогічної школи. Особливості навчання на фізико-математичному факультеті. Принципи та основні форми навчального процесу у вузі. Форми організації контролю й оцінки успішності студентів. Права й обв’язки студентів.
Тема 8. Підготовка і професійне становлення педагога.
Суть і зміст професійно-педагогічного становлення майбутнього педагога. Розвиток професійно важливих якостей і властивостей майбутнього учителя. Оволодіння елементами педагогічної техніки. Формування початкових педагогічних умінь.
Тема 9. Педагогічна культура майбутнього педагога.
Роль і значення культури освітян у становленні демократичної держави. Сутність поняття „культура” у філософському і педагогічному значеннях. Основні компоненти педагогічної культури. Шляхи формування загальної і педагогічної культури майбутнього педагога.
Тема 10. Зміст, форми і методи індивідуальної самостійної роботи студентів
Роль та значення самостійної роботи студентів. Організація навчального часу студента під час лекції. Формування навичок індивідуальної самостійної роботи з навчальною книгою. Формування у студентів дослідницьких умінь. Навчальна та виробнича практики як форми самостійної роботи студентів.

Семінарські заняття

Тема 1. Педагогічна професія і особистість вчителя.
Тема 2. Розвиток системи освіти в Україні.
Тема 3. Основні напрямки формування готовності майбутнього педагога до здійснення педагогічної діяльності.
Тема 4. Організація студентського самоврядування у вищому навчальному закладі.
Тема 5. Вища педагогічна школа в Україні. Організація навчально-виховного процесу в ній.
Тема 6. Зміст, форми і методи самостійної діяльності студентів.
Тема 7. Педагогічна культура та розвиток педагогічних здібностей майбутнього педагога.

Завдання для самостійної роботи


1. Розкрийте основні засади формування інноваційного освітнього середовища у педагогічному вищому навчальному закладі в контексті завдань з реалізації принципів Болонського процесу.
2. Як здійснюється підготовка майбутнього вчителя в умовах кредитно-модульної технології навчання?
3. В чому полягає специфіка організації індивідуально – дослідної роботи студентів?
4. Як здійснюється діагностика рівня знань студентів за кредитно-модульною системою навчання ?
5. Охарактеризуйте основні види готовності майбутнього педагога до здійснення педагогічної діяльності.
6. Покажіть роль та значення академічної групи у становленні майбутнього фахівця.
7. Які функції куратора академічної групи Вам відомі?
8. Які Ви знаєте форми та методи поза аудиторної роботи ?
9. Як, на Ваш погляд, найкраще здійснити адаптацію студентів у вузі?
10. Розкрийте структуру студентського самоврядування.
11. Які основні напрямки роботи студентського самоврядування Вам відомі?
12. Яка, на вашу думку, роль та значення студентського самоврядування в організації навчально-виховного процесу у вищій школі?
13. Що розуміють під галузевими стандартами?
14. Дайте освітньо-кваліфікаційну характеристику фахівцю з фізики, математики.
15. Охарактеризуйте освітньо-професійну програму підготовки майбутнього вчителя.
16. Які Ви знаєте права випускника вищої педагогічної школи?
17. Розкрийте роль та значення самостійної роботи студентів.
18. Як ефективно організувати навчальний час студента під час лекції?
19. Які навички індивідуальної самостійної роботи з навчальною книгою повинні бути сформовані у майбутнього педагога?
20. Як формуються дослідницьких уміння?
21. Яку роль та значення відіграють навчальна та виробнича практики у формуванні професійних умінь фахівця.
Самостійна робота студента забезпечується такими навчально-методичними засобами, як навчальні посібники з даного курсу.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачає написання твору-роздуму на задану тему і обґрунтування висловлювань, що стосуються вчителя та педагогічної професії. Зокрема, студентам пропонується написати твір-роздум на одну із тем і оцінюється відповідною кількістю балів:
1. Мій ідеал учителя. (3 бали).
2. Мій улюблений учитель (3 бали).
3. Учитель XXI століття. Яким він має бути ? (3 бали).
4. Учителі, які вплинули на мою долю (3 бали).
5. Зробити порівняльну характеристику педагогічним системам А.С.Макаренка та В.О.Сухомлинського (з глибоким аналізом творів «Педагогічна поема» та «Серце віддаю дітям») (20 балів)
6. Найщасливіші та найприкріші моменти мого шкільного життя (3 бали).
7. Дослідити історію розвитку школи, в якій проходило здобуття загальної середньої освіти з наступним розміщенням презентації на сайті http://www.pedagogika.at.ua/ (10 балів).
Для коментування можна використати такі висловлювання:
1. „Навчаючи інших, теж навчаєшся” (Микола Гоголь).
2. „Учитель готується до гарного уроку все життя... Така духовна і філософська основа нашого фаху і технологія нашої праці” (В.Сухомлинський).
3. „Щоб відкрити перед учнями іскорку знань, учителю треба увібрати море світла, ні на хвилину не відходячи від променів сонця людської мудрості” (В.Сухомлинський).
4. „Хороший вихователь повинен обов’язково вести щоденник своєї роботи, в якому записувати окремі спостереження за вихованцями, випадки, які характеризують ту чи іншу особу, бесіди з нею, рух вихованця вперед, аналізувати явища кризи або перелому, які бувають в усіх дітей в різному віці” (А.Макаренко).
5. „Педагогічна теорія повинна бути чуйним компасом, що вказує, куди і як вести дитину, світлом, що осяює практику” (В.Сухомлинський).
6. „Ще раз скажу, - важко сподіватися, що з книги можна навчитися виховувати, але навчитися мислити, увійти у сферу думок про виховання, мені здається, можна” (А.Макаренко).
7. „Майстром педагогічної праці найшвидше стає той, хто відчув у собі дослідника” (В.Сухомлинський).
8. „Треба завжди пам’ятати правило: якомога більше вимог до вихованця, якомога більше поваги до нього” (А.Макаренко).
9. „Майстерність вихователя не є якимось особливим мистецтвом, що вимагає таланту, але це спеціальність, якої треба навчити, як треба навчити лікаря його майстерності, як треба навчити музиканта” (А.Макаренко).
10. „Гарний учитель не завжди приходить до школи з уже готовими якостями. Часто доводиться добирати людину, яка має лише відповідні дані для тієї всебічної підготовленості, про яку говорили вище. Потім починається копітка робота з цією людиною і вона стає добрим вчителем насамперед завдяки обстановці творчої праці педагогічного колективу і учнів” (В.Сухомлинський).
11. „Програми в усіх школах одні й ті ж, підручники однакові, але школи різні, тому що різні вчителі. Школа – це передусім учитель. Особистість учителя – наріжний камінь виховання” (В.Сухомлинський).
12. „Так, діти ненавидять учителів, від яких ніколи не діждешся схвалення або визнання того, що добре зроблено. А в деяких входить у систему ніколи не хвалити; це вбиває прагнення до досконалості: хто лає, повинен уміти й хвалити” (К.Ушинський).
13. „Потрібна маленька монографія на таку тему, як вплив вчителя на характер учнів, вплив міміки вчителя на виховання характеру учнів. Все це найдрібніші деталі, які вимагають уваги. Адже навіть Гоголь у своєму „Ревізорі” звернув увагу на те, що інший учитель таку фізіономію скорчить, що хоч святих винось” (А.Макаренко).
14. „Без особистості педагога – авторитетної, незламної, непохитної в очах вихованців – ідеал перетворюється у покинутий прапороносцем прапор, що лежить мертвим шматком тканини. Коріння багатьох бід виховання власне й криється у тому, що часто вихованця закликають іти за прапором в той час, коли цей прапор ніхто не несе. Бути прапороносцем ідеалу, нести на своєму прапорі вогонь ідеального – ось у чому секрети педагогічного авторитету” (В.Сухомлинський).
15. „Виховує все: люди, речі, але перш за все – люди. З них на першому місці – батьки і педагоги. З усім складним світом оточуючої дійсності дитина входить у безконечну кількість стосунків, кожний з яких неминуче розвивається, переплітається з іншими, ускладнюється фізичним і моральним зростанням самої дитини” (А.Макаренко).
16. „Щоб стати справжнім вихователем дітей, потрібно віддати їм своє серце” (В.Сухомлинський).
17. „Педагог повинен бути сам вихованою і освіченою людиною. Тому підготовка педагога починається з його власного виховання і освіти” (П.П.Блонський).
18. „Поганий учитель подає істину, добрий – вчить її знаходити” (А.Дістервег).
19. „Добрий вихователь відрізняється від поганого тільки кількістю зроблених помилок і завданої дітям шкоди” (Я.Корчак).
20. „Майбутнє наших дітей, майбутнє народу – в руках учителя, в його золотому серці”. (О.Фадєєв).
Методи навчання: лекції з використанням сучасних інформаційних технологій, інтерактивні методи в процесі обговорення питань семінарського заняття (мікрофон, прес-метод, мозкова атака, акваріум, ажурна пилка і ін.).
Методи оцінювання: поточне оцінювання під час семінарських занять, контрольна робота, оцінка за реферат, ІНДЗ, підсумковий контроль.
Враховуючи те, що питома вага оцінки кожного з видів навчальної роботи студента у підсумковій (загальній) оцінці визначається, виходячи із їх вагомості у теоретичній та практичній підготовці фахівця, структури та змісту навчальної дисципліни, кількість балів розподілено так: кожне семінарське заняття оцінюється максимум в 10 балів, ІНДЗ - в 20 балів, підсумковий контроль- 10 балів. Всього - 100 балів.

Навчальні досягнення студента з усіх видів виконуваних робіт (теоретична підготовка, ІНДЗ, підсумковий контроль) оцінюються кількісно відповідно до шкали, наведеної у „Положенні про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців"

Шкала оцінювання:
90 – 100 балів – відмінно (А);
75 – 89 балів – добре (ВС);
60 -74 бали – задовільно (DЕ);
35 – 59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);
1 -34 бали – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).
Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, нормативні документи, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації.

Література:
 
1. Введение в педагогичесую деятельность: Уч. пос. / А.С. Роботова, Т.В.Леонтьева, И.Г.Шапошникова и др. – М., 2002 . – 208 с.
2. Державна національна програма « Освіта» (Україна XXI сто¬ліття) -К.: Райдуга, 1994.
3. Закон про вищу освіту //Освіта. - 20-27 лютого 2002р.
4. Концепція педагогічної освіти України - К: Либідь, 1991.
5. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти. -К: Райдуга, 1994. 14 с.
6. Концепція національного виховання //Рідна школа, 1995. -№6. -с. 18-25.
7. Кукушин В.С. Введение в педагогическую деятельность: Уч. пос. – Ростов на-Дону., 2002. – 224 с.
8. Макаренко А.С.Педагогічна поема: -К.: Рад. шко¬ла., 1958. – 538 с.
9. Мешко Г. Вступ до педагогічної професії: Лекції і практичні заняття. Навч.-метод. Посібник – Тернопіль : ТДПУ, 2003 . – 100 с.
10. Мижериков В.А., Єрмоленко М.Н. Введение в педагогическую деятельность: Уч. пос.- М., 2002. – 268 с.
11. Мороз О.Г., Сластьонін В.О. Філіненко Н.І. Підготовка майбутнього вчителя : зміст та організація: Навч. пос. – К., 1997. – 168 с.
12. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті - К: «Шкільний світ», 2001.
13. Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців /Розр.: В.В. Грубінко, І.І. Бабин, О.В. Гузар. — Тернопіль: Вид-во ТИПУ ім. В. Гнатюка, 2004. — 48 с.
14. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям: Вибрані твори в 5 т. - т. З. - К., 1977. – 246 с.
15. Фіцула М.М. Вступ до педагогічної професії. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2003. - 136 с.
16. Цільова комплексна програма «Вчитель» //Освіта Украї¬ни, 1996.-,№64.
17. Щербакова К.Й. Вступ до спеціальності. –К.:Вища школа, 1990.

Категорія: Навчальна програма | Додав: admin
Переглядів: 13026 | Загрузок: 0 | Коментарі: 10 | Рейтинг: 4.0/2 |
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Логін:
Пароль:
Пошук
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Copyright Стеценко Н.М. © 2023
Сайт управляється системою uCoz