П'ятниця, 01.12.2023
Педагогіка
Меню сайта
Категорії каталогу
Навчальна програма курсу [1]
Презентації лекцій [5]
Теоретична підготовка [2]
Посилання на джерела
Наше опитування
Ваше ставлення до кредитно-модульної системи
Всього відповідей: 2225
Головна » Файли » Основи педагогічних вимірювань » Навчальна програма курсу

Навчальна програма
[ ] 29.10.2008, 19:24
ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ
     Метою навчального курсу "Основи педагогічних вимірювань" є формування компетентностей майбутніх педагогічних працівників з питань педагогічного оцінювання, ознайомлення з методиками створення та використання тестового інструментарію для оцінки якості освіти, з сучасними програмами та результатами національних і міжнародних порівняльних досліджень якості освіти.
     Завдання курсу.
1. Познайомити студентів з основними поняттями та категоріями педагогічної діагностики, тестування та моніторингу якості освіти.
2. Сформувати вміння розробляти та аналізувати педагогічні тести різних видів з свого навчального предмету та використовувати їх в навчальному процесі.
3. Сформувати вміння проводити контроль, оцінку і моніторинг якості освіти з використанням тестових технологій.
     На вивчення навчального курсу відводиться 1,5 кредити - 54 год.,
із них 18 год. – лекційних, 16 год. – практичні та семінарські заняття, 12 год. – індивідуальні заняття і 12 год. відведено на самостійну роботу. Вид контролю: залік (таблиця 1).
     Програма є орієнтовною і в залежності від конкретних умов підготовки педагогічних фахівців може змінюватися кількість лекцій, практичних (чи семінарських або лабораторних робіт), послідовність розгляду тем та їх зміст.
    В результаті вивчення курсу студент повинен знати:
- науково-понятійний апарат педагогічного оцінювання, тестування та оцінювання;
- форми тестових завдань;
- основні етапи розробки тестових завдань;
- особливості комп’ютерного тестування;
- нормативні документи, які регламентують проведення зовнішнього незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних закладів, та структуру і зміст завдань зовнішнього оцінювання з свого предмету;
- процедуру проведення тестування;
- сучасні програми та результати національних і міжнародних порівняльних досліджень якості освіти.
     уміти:
- характеризувати тестові завдання і використовувати на практиці тестові завдання різних форм;
- розробляти тестові завдання з свого предмету (визначати мету розробки і застосування тесту; описувати зміст матеріалу, який діагностується; розробляти специфікацію тесту; вибирати форми тестових завдань і розробляти їх зміст; проводити експертизу форми та змісту тестових завдань та доопрацьовувати їх за результатами експертизи; визначати процедури проведення тестування; проводити тестування та аналізувати його результати);
- аналізувати тестові завдання зовнішнього незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних закладів з свого предмету та пропонувати рекомендації по підготовці учнів до виконання цих завдань.

Програма навчальної дисципліни «Основи педагогічних вимірювань»

Змістовий модуль І. Загальні науково-теоретичні основи педагогічних вимірювань і тестування.

Тема 1. Поняття та категорії педагогічної діагностики.

     Ознайомлення із сучасним станом і тенденціями теорії і практики педагогічних вимірювань як складової національних освітніх систем і як інструмента оцінювання навчальних досягнень. Стандарти в освіті. Тест як засіб педагогічного вимірювання.
Класифікація педагогічних тестів.

Тема 2. Поняття валідності і надійності тестів.

     Теоретичні засади педагогічних вимірювань (класичний підхід і підхід IRT).
Поняття валідності тесту і методи її оцінки. Загальна (сукупна, інтегрована) валідність тесту (відповідність тесту меті тестування). Змістовна валідність (наскільки зміст тесту репрезентує області вимірювань). Критеріальна валідність (відповідність оцінок рівнів досягнень за критеріальним тестом критеріям рівнів, які визначаються стандартами освіти, освітніми програмами і т.д.). Конструктна валідність (відповідність оцінок за тестами мірі наявності відповідного конструкту (якості)). Прогностична валідність (забезпечення прогнозу за результатами тестування).

Тема 3. Типи педагогічних тестів.

     Нормо-орієнтовані та критеріально-орієнтовані педагогічні тести.
Стандартизовані тести. Тест як засіб педагогічних вимірювань
Поняття тесту. Поняття завдання у тестовій формі. Поняття тестового завдання. Поняття тесту (тестового комплекту). Типологія тестів за їх призначенням: тести навчаючі (Formative tests), тести оцінювання (критеріальні тести (Criteria-oriented test)); тести для тематичного оцінювання; тести для підсумкового оцінювання; тести для підсумкової державної атестації; тести відбіркові (Selective (Normal-oriented tests)); вступні тести (вступ до ВНЗ); тести ЗНО. Типологія тестів за їх форматом: бланкове тестування (Paper Based Tests), комп’ютерне тестування (Computer Tests), комп’ютерне адаптивне тестування (Computer Adoptive Tests).
Типологія тестів за характеристиками якостей особистості, що вимірюються: психометричні тести (Psychometric tests), (оцінювання психофізіологічних характеристик особистості), тести інтелектуального розвитку (IQ tests), тести здібностей (Capabilities test), тести досягнень (Achievements test), тести високих ставок (High-Stake tests), стандартизовані тести (Standardized tests), незалежні (зовнішні) тести (External test).

Тема 4. Форми тестових завдань.

     Завдання з вибором однієї правильної відповіді, завдання з вибором декількох правильних відповідей, завдання на встановлення відповідності (логічні пари), завдання на встановлення правильної послідовності, завдання відкритої форми (з короткою та з розгорнутою відповіддю). Приклади завдань, рекомендації до їх змісту, принципи формулювання та підбору варіантів відповідей в завданнях з вибором відповідей, рекомендації до оцінювання завдань.
Тестова і нетестова форми. Тестова форма, її основні характеристики: логична форма висловлень;правильність форми; лаконічність; наявність відповідного місця для відповідей; правильність розташування елементів завдання; єдність правил оцінки відповідей; однаковість інструкції для всіх тестуючих; адекватність інструкції формі і змісту завдань.
Нетестова форма: запитання, завдання, задачі, вправи. Ідеальне завдання: абсолютно зрозуміле для всіх тестуючих, не легке і не важке для піддослідних відповідної групи, має привабливі дистрактори, підготовлене відповідно до рівня знань.

Змістовий модуль ІІ. Формування змісту педагогічного тесту

Тема 5. Класифікація навчальних цілей.

    Знання, уміння, навички і компетентності. Таксономія Блума та її модифікації. Розробка специфікації тесту. Зміст тесту, принципи і методи його відбору.
Тести досягнень і тести здібностей.

Тема 6. Технологія розробки тестових завдань різних форм.

а) з вибором відповіді (закрита форма);
б) з множинними відповідями;
в) завдання у відкритій формі та критерії їх оцінювання.

Тема 7. Технологічний цикл розробки валідного педагогічного тесту.

1. визначення мети розробки та застосування тесту;
2. опис змісту матеріалу, який діагностується;
3. розробка вимог до тесту – специфікація тесту;
4. вибір форм тестових завдань;
5. розробка змісту тестових завдань;
6. розробка завдань в тестовій формі;
7. експертиза форми та змісту завдань в тестовій формі;
8. доопрацювання форми та змісту завдань в тестовій формі за результатами експертизи;
9. визначення процедури проведення тестування;
10. обробка та аналіз результатів.
Поняття банку тестових завдань.

Тема 8. Комп’ютерні технології в тестуванні.

    Автоматизація тестового контролю навчальних досягнень. Вимоги до автоматизованих систем тестування. Спеціалізовані програмно-інструментальні оболонки для тестового контролю навчальних досягнень учнів. Автоматизоване конструювання тестів на основі банку тестових завдань. Адаптивне тестування.

Тема 9. Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).

    Оцінювання і шкалювання результатів ЗНО. Діюча національна система зовнішнього незалежного оцінювання випускників і перспективи становлення національної системи ЗНОМЯО (зовнішнього незалежного оцінювання і моніторингу якості освіти);

Тема 10. Основні нормативні документи.

    Організаційно-технологічне забезпечення ЗНО.
Структура тестових завдань з різних предметів. Особливості підготовки учнів до виконання завдань ЗНО.
Тематика практичних занять:

Тема 1. Форми тестових завдань (2 год.).
Тема 2. Класифікація навчальних цілей (4 год.).
Тема 3. Технологія розробки тестових завдань різних форм (2 год.).
Тема 4. Технологічний цикл розробки валідного педагогічного тесту (2 год.)
Тема 5. Комп’ютерні технології в тестуванні.(4 год.).
Тема 6. Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) (2 год.).


Завдання для самостійної роботи
1. Ознайомитись з вступними тестами різних країн, скориставшись для цього:
1.1. Дидактичними матеріалами за цією темою;
1.2. Сайтами вступних тестів різних країн.
2. Обрати тему курсового проекту, скориставшись для цього:
2.1. Орієнтовним списком тем курсових проектів;
2.2. Обговореннями з колегами і викладачами;
2.3. Консультацією зі «Світовим Розумом» – Інтернет.
3. Виконати тест ЗНО–2008 з спорідненого предмету і самостійно оцінити свій результат.
4. Виконати пошук в Інтернет матеріалів щодо теми проекту.
  5.  Написати реферат на одну із тем:
1. Організація процесу проведення тестування.
2. Конвертація результатів тестування у шкали.
3. Стандартизація системи педагогічного оцінювання та тестування.
4. Навчаючі та контролюючі комп’ютерні тести.
5. Стратегії, принципи і зміст адаптивного тестування.
6. Інноваційні підходи до моніторингу та контролю якості у сфері освіти зарубіжних країн;
7. Національний досвід проведення моніторингу якості освіти у вищих навчальних закладах
8. Зовнішнє оцінювання навчальних досягнень учнів як невіддільний складник системи моніторингу якості загальної середньої освіти
9. Вплив зовнішнього оцінювання на систему освіти.
10. Важливість вивчення зовнішніх і внутрішніх чинників впливу на результати навченості
11. Забезпечення об’єктивності проведення моніторингу якості освіти.
12. Зарубіжний досвід використання зовнішнього оцінювання навчальних досягнень учнів.
13. Зовнішнє оцінювання навчальних досягнень учнів як невіддільний складник системи моніторингу якості загальної середньої освіти
14. Міжнародні порівняльні дослідження – види, мета, результати.
15. Підходи до розроблення та оцінювання якості навчально-методичної літератури (з досвіду проведення національних моніторингових досліджень).
16. Проблеми розроблення показників якості освіти в зарубіжних країнах.
17. Роль міжнародних порівняльних досліджень у вимірюванні якості освіти країн-учасниць.
18. Україна – учасниця міжнародних моніторингів якості освіти.

Індивідуальні навчально-дослідні завдання для студентів передбачають розроблення тестових завдань для комп’ютерної перевірки навчальних досягнень учнів за вибраними темами напряму підготовки (20 питань закритого характеру до тесту з однією відповіддю та 20 питань тесту з машинним набором на клавіатурі) і заповненням тестової оболонки.

Підсумковий контроль відбувається в тестовій формі.

Навчальні досягнення студента з усіх видів виконуваних робіт (теоретична підготовка, ІНДЗ, підсумковий контроль) оцінюються кількісно відповідно до шкали, наведеної у „Положенні про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців"
Шкала оцінювання:
90 – 100 балів – відмінно (А);
75 – 89 балів – добре (ВС);
60 -74 бали – задовільно (DЕ);
35 – 59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);
1 -34 бали – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).
Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, нормативні документи, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації.

Нормативно-правова база
(Закони України, Укази Президента України, Постанови Кабінету Міністрів України, листи Міністерства освіти і науки України):

1. Закон України “Про освіту” // Законодавство України про освіту. Збірник законів. – К.: Парламентське вид-во, 2002;
2. Закон України “Про загальну середню освіту” // Законодавство України про освіту. Збірник законів. – К.: Парламентське вид-во, 2002;
3. Закон України “Про вищу освіту” // Законодавство України про освіту. Збірник законів. – К.: Парламентське вид-во, 2002.
4. Указ Президента України від 17 квітні 2002 р. № 347 “Про Національну доктрину розвитку освіти // У кн.: Законодавчі акти України з питань освіти. – К.: Парламентське вид-во, 2004.
5. Указ Президента України від 4 липня 2005 року №1013 “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”;
6. Наказ МОН від 13 жовтня 2006 року №701 “Про організаційні заходи щодо підготовки та проведення у 2007 році зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти”;
7. Наказ МОН від 29 січня 2007 року № 64 “ Про організацію та проведення міжнародних порівняльних досліджень якості освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів”;
8. Наказ МОН від 26 грудня 2006 р. №856 “Про організаційні заходи щодо проведення моніторингового дослідження якості математичної освіти у початковій школі”;
9. Наказ МОН від 10 квітня 2007 р. №294 “Про проведення міжнародних моніторингових досліджень якості природничо-математичної освіти (TIMSS) та моніторингового дослідження якості математичної освіти учнів 4-х класів початкової школи”
10. Про підсумки моніторингового дослідження якості підручників та рівня на¬вчальних досягнень учнів 2-х класів ЗНЗ: Лист Наук.-метод. центру серед¬ньої освіти МОН України від 18 серпня 2003 p., № 14/18.1 -641.-63 с.
11. Про підсумки моніторингового дослідження якості підручників та рівня на¬вчальних досягнень учнів 3-х класів ЗНЗ: Лист Наук.-метод. центру серед¬ньої освіти МОН України від 12 серпня 2004 p., № 14/18.1 - 746. - 120 с.
12. Про підсумки моніторингового дослідження якості рекомендованої навча¬льної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів: Лист Наук.-метод. центру середньої освіти МОН України від 25 червня 2001 p., №14/18.1-341.-149 с.

Література
(основна)


1. Аванесов B.C. Композиция тестовых заданий. - М.: Центр тестирования, 2002.
2. Булах І.Є., Мруга М.Р. Створюємо якісний тест: Навч. посібник.– К.: Майстер-клас,– 2006 – 160 с.
3. Вайс К.Г. Оцінювання: Методи дослідження програм та політики. К.: Ос¬нови, 2000.
4. Гавриленко І.М. Соціологічний моніторинг і діагностика в освіті // Освіта і управління. -1998. -№2.-Т. 2.- С. 7-9.
5. Жерар Франсуа-Марі, Ксав'є Роеж'єр. Як розробляти та оцінювати шкільні підручники / Пер. з франц. М. Марченко. — К.: К.І.С., 2001. — 352 с.
6. Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів. 2008 р.: Інформаційні матеріали/ Український центр оцінювання якості освіти: Уклад.: І.Л.Лікарчук (наук. ред.) та ін. – К., 2007. – 288 с.
7. Изучение знаний и умений учащихся в рамках Международной Программы PISA. Общие подходы. / Ковалева Г.С., Красновский З.А., Краснокутская Л.П., Краснянская К.А., ИОСО РАО, 1999.
8. Качалова Л.П. Педагогический мониторинг: Процессы интеграции психолого-педагогических знаний будущего учителя // Стандарты и мониторинг в образовании. - 1999. - №6. - С. 31-34.
9. Локшина О.І. Моніторинг якості освіти: світовий досвід //Київ: Педагогіка і психологія, №1 (XXXVIII)'03. - С. 108-116.
10. Лукіна Т.О. Моніторинг якості освіти: теорія і практика – К.: Вид. дім “Шкільний світ”: Вид. Л.Галіцина, 2006. –128 с. – (Б-ка “Шкіл. світу”).
11. Лукіна Т.О. Якість українських підручників для середніх загальноосвітніх шкіл: проблеми оцінюваним і результати моніторингу. - К.: Видавничий центр "Академія", 2004.
12. Майоров А.Н. Тесты школьных достижений: конструирование, проведение, использование. - СПб: Образование и культура, 1996.
13. Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образования. - М.:Интеллект-Центр, 2002. - 296 с.
14. Майоров А.Н. Теорія і практика створення тестів для системи освіти. – Львів., 2001. - 296 с.
15. Майоров А.Н. Мониторинг как практическая система //http://www.mto.ru/ children/monitoring/system.html.
16. Максимова В.Н. Концепция системной диагностики качества общего среднего образования // ж-л "Педагогическая диагностика", 2004, №2, с. 9-19.
17. Михайличев Е.А. К понятийному аппарату педагогической диагностики // ж-л "Педагогическая диагностика", 2004.
18. Моніторинг стандартів освіти / За ред. А.Тайджнмана і Т.Н.Послтвейта.-Львів: Літопис, 2003.
19. Моніторинг стандартів освіти/За ред. Лльбeрта Тайджмана і Т.Невілла Послтвейта. — Львів: Літопис, 2003. - 328 с.
20. Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи / За заг. ред. О.І. Локшиної – К.: К.І.С, 2004. –128 с.
21. Орлов А.И. Теория измерений и педагогическая диагностика // ж-л " Педагогическая диагностика", 2004, №2, с. 20-32.
22. Основные результаты международного исследования образовательных до¬стижений учащихся PISA-2000 (краткий отчет). — Москва: Центр оценки качества образования ИОСО РАО, 2002.
23. Педагогічне оцінювання і тестування. Правила, стандарти, відповідність. Наукове видання / Я.Я.Болюбаш, І.Є.Булах, М.Р.Мруга, І.В.Філончук.– К.: Майстер-клас, 2007.– 272 с.
24. Результати международного исследования TIMSS-R в России (краткий отчет). - Москва: Центр оценки качества образования ИОСО РАО, 2000.
25. Сравнительный анализ математической и естественно-научной подготовки учащихся основной школы России. / Денищева Л.О., Дюкова С.Е., Ковале¬ва Г.С., Корощенко А.С., Краснянская К.А., Мягкова А.Н., Найденова Н.Н., Резникова В.З., Суравегина И.Е. / под ред. Г.С. Ковалевой. - Центр ОКО ИОСО РАО, Москва, 1995.
26. Шишов С.Е., Кальней В.А. Мониторинг качества образования в школе. — М.: Российское педагогическое агентство, 1998. — 354 с.
27. Шишов С.Е., Кальней В.А. Школа: мониторинг качества образования. — М.: Российское педагогическое общество, 2000. — 320 с.

Додаткова література

1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. – СПб.: Питер, 2002. – 688 с.
2. Бурлачук Л.Ф., Морозов CM. Словарь-справочник по психологической диагностике. - К.: Наукова думка, 1989.
3. Гопкінз Д. Оцінювання для розвитку школи. -Львів: Літопис, 2003.
4. Ингенкамп К. Педагогическая диагностика. -М.: Педагогика, 1991.
5. Конкретні п'ять цілей освітніх систем. Звіт Європейської Комісії 31 січня
2001 р. - http://europa.eii.int.
6. Лукіна Т.О. Державна політика забезпечення якості загальної середньої освіти // Економіка України. - 2004. - №6. - С. 64-71.
7. Лукіна Т.О. Реалізація держаної освітньої політики щодо розвитку орієнтованої освіти // Педагогіка і психологія. — 2004. — №3. — С. 85—97.
8. Лукіна Т.О. Реалізація освітньої державної політики України: аспект досту¬пності освіти // Статистика України. - 2003. - №4. - С. 40-44.
9. Основы педагогических технологий. Краткий толковый словарь. — Екатеринбург: Изд-во УРГПУ, 1995.
10. Раймерз Ф., Мак-Гінн Н. Компетентний діалог: використання досліджені, для формування світової освітньої політики. — Львів: Літопис, 2004.
11. Скребець В.О. Основи психодіагностики. — К.: Слово, 2003.
12. Субетто А.И. Проблема качества высшего образования в контексте глобальных и национальных проблем общественного развития (философия качества образования). – СПб; Кострома, 2000.
13. Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов: Учебное пособие. - М.:Логос, 2002. - 432с
14. "Якісна освіта: молодь, виклики, тенденції та пріоритети". Міжнародна конференція з освіти. Женева, вересень 2004 p., 47 сесія ЮНЕСКО. http://www.ibe.unesco.org/International/ICE47/Engnsh

Ресурси


Поглиблюють інформацію про особливості створення національних стандартів освіти та впровадження тестування і моніторингових досліджень матеріали, розміщені на веб-сторінках:
1. www.mon.gov.ua – веб-сторінка Міністерства освіти і науки України.
2. www.nbuv.gov.uа – веб-сторінка бібліотеки ім.Вернадського.
3. www.testportal.com.ua – веб-сторінка Українського центру оцінювання якості освіти.
4. The Condition of Education 2004 Report / http://nces.cd.gov.
5. Education at a Glance 2001, 2002, 2003, 2004. / http://www.oecd.org/document.
6. European Report on the Quality of School Education. Sixteen Quality Indicators. Report based on the work of the Working Committee on Quality Indicators. / http://europa.eu.int
7. Global Education Digest 2004: Comparing Education Statistics across the World./http://www.uis.unesco.org.
8. Monitoring the Standards of Education. Papers in Honour of John Keeves. Ed. By A.C.Tuijman and T.N.Postlethwaite. - Pergamon, 1994. - 266 p. 14. http://nces.ed.gov/programs/coe/kist/index.asp.
9. Educational Assessment, www.inep.pov.br
10. ІЕА Third International Mathematics and Science Study (TIMSS 1994-95). General Report, www.oecd.org
11. Knowledge and Skills for Life. First Results from PISA 2000. Executive Summary. OECD, 2001. - www.pisa.oecd.org
12. PIRLS 2001. International Report timss.bc.edu/pirls2001i/PIRLS2001
Категорія: Навчальна програма курсу | Додав: admin
Переглядів: 13677 | Загрузок: 0 | Коментарі: 4 | Рейтинг: 3.3/7 |
Всього коментарів: 4
4 Юлия  
0
Мені дуже потрібний цей матеріал! Це моє спасіння...

3 Jastermina  
0
Особисто для мене предмети, які викладає Надія Миколаївна, дуже цікаві. І основи пед.вимірювань - не виключення. Я дійсно хочу працювати в школі і намагаюсь навчитися всього по-максимуму. Судячи з того, що я бачила на практиці, то тести дозволяють перевірити рівень знань учнів. Контрольні роботи... застарілий спосіб. Багато часу для перевірки( А тести дозволяють швидко та ефективно перевірити знання з тої чи іншої теми. На даний момент багато шкіл мають матеріальне забезпечення для проведення тестів з допомогою комп'ютерів. Тільки є одна проблема: вчителі не можуть розробити ці тести. Та й користуватися спеціальними програмами наврядчи вміють. І те, що зараз цього навчають в університеті - чудово! Програма - це нормативний документ. Якби Ви, Василю, послухали декілька лекцій Надії Миколаївни та відвідали пракичні роботи, то наврядчи написали всю ту нісенітницю. А одяг, куріння, вживання спиртних напоїв - це результати виховання, як в школі так і в дома. Якщо дитина до 17 років була не вихованою, то в університеті характер не зміниться, може тільки частково. І не судіть по тій "шайці" яку ви бачили. Є дійсно багато розумних, вихованих студентів, які люблять дітей і хочуть працювати в школі!

2 admin  
0
Чи не здається Вам, пане Василю, що зараз саме Ви займаєтеся демогігією? Адже Ви не відвідували занять з дисципліни і судите лише по програмі. Якраз саме на цих заняттях ми і пропонуємо варіанти різних тестових оболонок та вчимо студентів їх заповнювати.
Разом з тим, студенти розробляють тестові завдання для учнів зі свого предмету.
А те, що вони палять і нецензурно висловлюються, то, очевидно, це не лише вина педвузу, а у великій мірі школи, бо саме в шкільному віці здійснюється фомування характеру особистості і кому, як не Вам, з Вашим 30-річним стажем, це не знати...
Персонально для Вас я можу запропонувати тестову оболонку, пишіть мені на е-мейл.

1 Василь  
0
Як вже набридла вся оця навколонаукова демагогія про тести і тестовий контроль любо чого. Хоча б де небудь, крім словоблуддя, та добавили тестову оболонку, яку б можна було використовувати у своїй педагогічній діяльності: то умовно доступна програма, в якої обмежені функції часом використання, то ціну за неї не складуть. Освіта наша вже давно на п"ятій точці, тільки ми цього не хочемо бачити. В навчальних закладах немає нічого, або сучасне обладнання одне на всіх і використовується тільки для показухи. А для постійного використання - зась. Говорять, що може поламатись. Постійний випендрьож на сайтах одного спеціаліста перед іншим - одне словоблуддя. Кожен вариться у своєму розсолі. Замість того, щоб ловити журавля у небі, думаю, достатньо було б і синиці. Замість того, щоб готувати такого студента-педагога, як зараз готують і який до школи, як Бог до Землі, готували б звичайного вчителя -ремісника, забезпеченого після закінчення ВУЗу всіма необхідними матеріалами і комп"ютерними програмами для повсякденної роботи. З готовими поурочними програмами, роздатковими матеріалами, одним словом всім, всім, всім! А з чим він зараз іде до школи ? Із отою половою, якої йому напхали в голову за 5 років навчання? Він іде до школи і доучує свій предмет у школі, якщо він цього ще бажає! Ви понаписали про ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ. Ну й додайте свої, так звані комп"ютерні програми, так ні ж. То навіщо його й писати.
Спостерігав пару років назад студентів-педагогів біля входу в в педінститут. Стидовище. Стоять прямо перед входом, палять і дівчата і хлопці, плюються. Такого раніше не було. А одяг який - справжні бомжі, хоча зараз так одягатись круто! І чого навчить таке опудало дітей в школі, якщо його у ВУЗі не навчили пристойно навіть одягатися? За знання я вже писав. В донька вчиться на п"ятому курсі на магістра, так це справжнє знущання - одна пара на день! Студенти працюють, гуляють, п"ють і нічого не вчать! Клас! В мене педстажу 30 років. Побачив і пізнав багато у нашій освіті. Діти програми не тянуть, під силу це одиницям і тим, у кого гроші, зв"язки, родство, кумовство, знайомства. Останні, на превеликий жаль, відтирають перших.
12 років навчання - це ще один експеримент, від якого буде черговий пшик. Треба розвантажувати програми, робити так, щоб дітям було легко вчитись і засвоювати матеріал. Не треба їх завантажувати домашніми завданнями - вони його в старших класах вдома практично не виконують. Треба це робити на уроках і щоб в кожного все на цьому уроці получилось. Щоб від того,що їм це вдається, вони відчували насолоду, а не тягар, від якого вони втрачають всякий інтерес до навчання. Глухого легше навчити, який хоче чогось досягти, ніж того, який нічого не хоче.
Одним словом, коли читаєш отаку лапшу, самому нічого не хочеться, що говорити вже за дітей! Конкретне пропонуйте і не оту літературу, що в 12 примірниках, а конкретну розроблену програму. Тоді ваша писанина буде чогось варта!

Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Логін:
Пароль:
Пошук
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Copyright Стеценко Н.М. © 2023
Сайт управляється системою uCoz