П'ятниця, 01.12.2023
Педагогіка
Меню сайта
Категорії каталогу
Навчальна програма [1]
Презентації лекцій [21]
Питання для контролю і самоконтролю [24]
Тексти лекцій [1]
Організація самостійної та індивідуальної роботи [1]
Семінарські заняття [6]
Лабораторні заняття [6]
Підсумковий контроль [2]
Курсові роботи [3]
Наше опитування
Ваше ставлення до кредитно-модульної системи
Всього відповідей: 2225
Головна » Файли » Педагогіка » Курсові роботи

Положення про курсові роботи
[ ] 02.02.2008, 16:10

 
Затверджено на засіданні
Вченої ради університету
„____” __________ 2007 р.
протокол № _____
 
ректор _____________ 
М.Т.Мартинюк
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про курсові роботи в Уманському державному педагогічному
університеті імені Павла Тичини
 
1. Виконання студентами курсових робіт – одна із важливих форм підготовки висококваліфікованих спеціалістів, яка забезпечує формування у майбутніх учителів творчого підходу до організації навчально-виховного процесу у загальноосвітніх закладах.
Курсова робота виконується з профілюючих дисциплін і має навчально-дослідницький характер.
Мета написання курсової роботи:
- поглиблення, узагальнення і закріплення теоретичних знань та практичних умінь студентів;
- вироблення навичок самостійно працювати з навчальною і науковою літературою, електронно-обчислювальною технікою, лабораторним обладнанням, використовувати сучасні інформаційні засоби та технології;
- розвиток творчого підходу до застосування на практиці набутих знань та розв’язування практичних завдань;
- систематизація та узагальнення навчального матеріалу;
- здійснення наукового пошуку при проведенні дослідження;
- вироблення у студентів навичок самостійних творчих досліджень;
- виявлення наукових здібностей студентів і залучення їх до дослідницької роботи.
Курсова робота – окремий заліковий кредит навчальної дисципліни, що оцінюється як самостійний вид навчальної діяльності студента і виконується після закінчення вивчення певного предмета або групи дисциплін.
2. Тематика курсових робіт формується на початку навчального року, затверджується на засіданні кафедри і поновлюється щорічно. Вона повинна відповідати навчальним завданням профілюючої дисципліни, пов’язуватися з практичними потребами певної галузі науки  і виробництва, бути актуальною і тісно пов’язаною з вирішенням практичних фахових завдань.
Студентам надається можливість подавати власні пропозиції щодо тематики курсових робіт на розгляд відповідної кафедри. Після того, як розгляд пропозицій студентів і затвердження тем відбулися, студенти можуть вибирати теми лише зі списку, запропонованого кафедрою.
3. Керівниками курсових робіт призначаються найбільш кваліфіковані та досвідчені викладачі кафедри, здебільшого з числа кандидатів і докторів наук.
Кожна кафедра повинна розробити методичні вказівки щодо написання курсових робіт, в яких передбачити завдання курсової роботи, особливості, обсяг і зміст окремих частин та порядок її виконання.
4. Курсова робота має характер цільної завершеної роботи як стосовно змісту, вичерпаності теми, так і форми, структури тощо.
Курсова робота умовно  складається зі вступу, кількох розділів теоретичної і практичної частини, висновків, списку використаних джерел та додатків.
У вступі потрібно довести актуальність певної проблеми для даної галузі науки і практики; вказати, хто з вчених займався цією проблемою; визначити науковий апарат дослідження (визначити об’єкт, предмет, мету, завдання та методи дослідження, вказати базу проведення дослідження).
Основна частина складається з теоретичної та практичної, де розкривається зміст теми дослідження.
Зокрема, у першій частині (теоретичній) курсової роботи з психолого-педагогічних дисциплін або методик дається аналіз наукової літератури, що включає: а) історико-педагогічний аспект проблеми; б) її філософське і психологічне обґрунтування з позицій педагогічної науки; в) провідні концепції сучасної педагогічної теорії з певної проблеми.
У другій частині (практичній (експериментальній)) варто описати засоби, технології, методи і форми удосконалення певного аспекту навчально-виховного процесу, педагогічний досвід роботи з відповідної проблеми навчально-виховного закладу (окремого вчителя), використовуючи матеріали спостережень, бесід із учителями, дітьми, батьками або публікації в педагогічній періодиці. Особливо цінним у цій частині роботи є описання власного дослідження.
Кожен параграф і розділ необхідно завершувати лаконічними висновками, що логічно узагальнюють викладене. При цьому треба пам’ятати, що дослівне запозичення чужого тексту, яке не супроводжується посиланням на джерело, називається плагіатом і суворо карається у науковому середовищі. Робота, автор якої допустився плагіату, знімається з розгляду незалежно від стадії підготовки без права її повторного захисту.
Зміст курсової роботи передбачає назву розділів й основних параграфів та нумерацію сторінок.
Список використаних джерел складається студентом як результат перегляду наукового апарату, який послужив методологічною, спеціальною теоретичною і методичною опорою при написанні роботи. У список використаної літератури включаються тільки ті праці та джерела, на які робилися посилання, чи які використовувалися у роботі.
Додатки передбачають таблиці, схеми, малюнки, зразки планів-конспектів уроків, дидактичного матеріалу, робіт учнів, анкети, тести тощо. Вони розміщуються в кінці роботи після списку використаних джерел.
Курсова робота повинна бути представлена в електронному вигляді або чітко написана від руки, роздрукована і вкладена у стандартну папку. Середній її обсяг – до 30 - 35 сторінок з параметрами сторінки: ліве поле – 3 см, праве – 1,0 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см., шрифт: Times New Roman, розмір символів: 14, міжстрічковий інтервал: 1,5 („полуторный”). Обов’язкова нумерація сторінок.
Курсова робота починається з титульної сторінки, на якій номер сторінки не ставиться. Зразок оформлення титульної сторінки (див. Додаток А). На другій сторінці подається зміст. Зміст - це остаточно відредагований план курсової роботи з вказівкою сторінок кожного розділу і параграфа в тексті (див. Додаток Б). На наступних сторінках номери проставляються у правому верхньому куті сторінки без крапки після цифри.
У процесі написання курсової роботи керівником надаються консультації щодо її виконання. Повністю оформлену курсову роботу потрібно здати науковому керівникові на перевірку. При необхідності вона доопрацьовується згідно з його зауваженнями, а потім допускається до захисту.
Курсова робота перед здачею повинна бути підписана студентом і подається керівнику за два тижні до захисту на рецензування.
 
5. Порядок захисту курсової роботи:
5.1. Виступ автора (до 10 хвилин), в якому розкривається основний зміст роботи, результати експериментального дослідження, висловлюються власні пропозиції та методичні рекомендації.
5.2. Відповіді автора на запитання щодо досліджуваної проблеми членів комісії та присутніх на захисті студентів.
5.3. Оцінювання членами комісії змісту та захисту курсової роботи студента.
При оцінці курсової роботи враховуються:
1. Науково-теоретичний рівень змісту, теоретична обґрунтованість теми, чітко розроблений науковий апарат.
2. Вироблення навичок щодо розробки і вирішення наукової проблеми: вміння самостійно працювати з літературними джерелами, виділяти й аналізувати провідні концепції, ставити експеримент, грамотно оформляти бібліографію.
3. Використання методів дослідження, самостійний і творчий підхід до аналізу явищ і процесів.
4. Планомірний і систематичний характер роботи студента над темою.
5. Правильність оформлення курсової роботи і своєчасність її здачі.
Якість виконання курсової роботи та результати її захисту оцінюється за шкалою оцінювання ECTS, для студентів, що навчаються за кредитно-модульною системою (див. Додаток В).
Для решти студентів курсова робота оцінюється за чотирибальною шкалою: „відмінно”, „добре”, „задовільно”, „незадовільно”.
Якщо при захисті курсової роботи студент отримав оцінку „незадовільно”, то рішенням кафедри йому пропонується нова тема роботи, яку повинен виконати у встановлений комісією термін.
6. У випадку порушення термінів здачі робіт без поважних причин на кафедру (терміни визначені кафедрою), курсова робота лаборантом не приймається, а студент не допускається до захисту і вважається  академічною заборгованістю. Ліквідація академзаборгованості здійснюється аналогічно до інших форм підсумкового контролю. В інших випадках (хвороба тощо) студент має право на продовження сесії.
7. Після захисту курсова робота здається викладачем лаборанту для зберігання.
Курсові роботи, що мають теоретичну та практичну цінність, подаються на конкурси студентських наукових робіт, пропонуються до впровадження.
Після закінчення терміну зберігання курсових робіт (1 рік) вони списуються за актом.
Склад комісії для списування курсових робіт: керівник курсової роботи, завідувач кафедри, лаборант, один-два викладачі кафедри.
Завідувач кафедри в кінці навчального року за клопотанням викладачів може залишити для подальшого зберігання кращі курсові роботи,  про що приймається рішення на засіданні кафедри.

Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи
 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Кафедра інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з педагогіки

на тему:

КУЛЬТУРА ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ

 

 

 

 

 

Студента ІІ курсу 1 групи

Напряму підготовки 7.04020101 Математика

Іванова Івана Івановича

Керівник: канд.пед.наук, Бондаренко Т.В.

 

Національна шкала:  

Кількість балів -   Оцінка: ECTS -

 

Члени комісії                                                   Ткачук Г.В

                (підпис)                                            (прізвище та ініціали)

 

Бондаренко Т.В.

                 (підпис)                                             (прізвище та ініціали)

 

Стеценко Н.М. 

                 (підпис)                                            (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

м. Умань - 2013 рік


Додаток Б
Зміст
Вступ ...................................................................................................2
Розділ 1 (Назва) ................................................................................. 5
1.1. (Назва) ..........................................................................................5
1.2. (Назва) ......................................................................................... 9
1.3. (Назва) ........................................................................................13
Розділ 2. (Назва) .............................................................................. 16
2.1. (Назва) ........................................................................................16
2.2. (Назва) ........................................................................................19
2.3. (Назва) ....................................................................................... 19
Висновки .......................................................................................... 22
Список використаних джерел..........................................................25
Додатки ............................................................................................. 27

Додаток В
 
Рекомендована оцінка видів навчальної діяльності студента при виконанні курсової роботи
 

№ п/п

Критерії оцінювання курсової роботи

Максимальна кількість балів

1

Теоретична обґрунтованість теми, чітко розроблений науковий апарат

5

2

Аналіз провідних концепцій при висвітленні проблеми

5

3

Методика експериментальної роботи

20

4

Статистична та математична обробка даних експериментальної роботи

10

5

Самостійний і творчий підхід до аналізу практики сучасного навчання і виховання

5

6

Планомірний і систематичний характер роботи студента над темою

5

7

Загальне оформлення курсової роботи

3

8

Оформлення бібліографії

2

9

Змістовні додатки

10

10

Своєчасність здачі курсової роботи

5

11

Грамотний і аргументований захист курсової роботи перед комісією

20

12

Впровадження результатів експериментальної роботи у навчально-виховний процес (при наявності відповідної довідки)

10

  Всього:

100

 
Категорія: Курсові роботи | Додав: admin
Переглядів: 37522 | Загрузок: 0 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 4.3/22 |
Всього коментарів: 1
1 махмут  
0
дякуюююююююю!!!!

Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Логін:
Пароль:
Пошук
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Copyright Стеценко Н.М. © 2023
Сайт управляється системою uCoz